Agnieszka Bąk-Batowska, Komornik sądowy

Co może zająć komornik?

  • ruchomości
  • nieruchomości
  • wynagrodzenie za pracę
  • rachunek bankowy

1. Zajęcie ruchomości

Zajęcie - jest pierwszym etapem w egzekucji z ruchomości. Czynność ta następuje z chwilą wpisania zajętych ruchomości do protokołu i podpisania protokołu przez komornika (art. 847§1 k.p.c). Czynność ta ma charakter konstytutywny. Odpis protokołu komornik ma obowiązek doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności (art. 847§1 zd. 2 k.p.c), niezależnie czy dłużnik był, czy nie był obecny przy zajęciu. Doręczenie odbywa się według zasad ogólnych obowiązujących przy doręczaniu pism sądowych (art. 131 i n. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.).

Aby zając ruchomość komornik doręcza dłużnikowi - zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (805 §1 k.p.c).

W celu dokonania zajęcia ruchomości komornik może zarządzić otwarcie mieszkania i innych pomieszczeń i dokonać tam przeszukania, jak i przeszukać odzież dłużnika.

Czynność zajęcia oznacza się poprzez umieszczenie na zajętych ruchomościach kartki z pieczęcią komornika lub w inny sposób uzewnętrznienie zajęcia. Umieszczenie znaków zajęcia ma zapobiec zbyciu przez dłużnika tak oznakowanej ruchomości i zakomunikować ten fakt potencjalnym nabywcom ruchomości.

Protokół zajęcia zawiera:

  • oznaczenie miejsca i czasu dokonania czynności zajęcia;
  • określenie osób biorących udział w czynnościach ich wnioski i uwagi co do przebiegu czynności, w szczególności uwagi dłużnika o przysługujących prawach osób trzecich do zajętych ruchomości, ze wskazaniem adresów tych osób;
  • wyszczególnienie zajętych ruchomości z zaznaczeniem ich cech wyróżniających i wartości;
  • wzmiankę o odczytaniu protokołu;
  • podpisy osób uczestniczących lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu oraz podpis komornika.

Zajęciu podlegają ruchomości dłużnika, niezależnie od tego, w czyim są władaniu (dłużnika, wierzyciela, osoby trzeciej). Władanie to faktyczne dysponowanie przedmiotem, bez względu na stosunek prawny, który łączy władającego i dany przedmiot. Komornik nie bada tytułu prawnego łączącego dłużnika z ruchomością, jedynie ustala czy dłużnik włada ruchomością.

Ruchomość może podlegać zajęciu także wtedy, gdy znajduje się we władaniu wierzyciela. Sytuacja taka zachodzi, kiedy wierzyciel posiada rzecz ruchomą, na której służy mu umowne prawo zastawu.

Nie można zajmować ruchomości, które są zwolnione od egzekucji (art. 829-839 k.p.c). Jeżeli oczywiste jest iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych nie należy zajmować ruchomości.

Dłużnik ma obowiązek zgłoszenia komornikowi o prawach osób trzecich do zajętych ruchomości i podanie adresów tych osób, niezależnie czy uczestniczył podczas zajęcia. Uzyskanie przez komornika informacji o prawach osób trzecich do zajętych ruchomości nie zwalnia go od dokonania zajęcia.

2. Zajęcie nieruchomości

Bezpośrednio po wszczęciu egzekucji dochodzi do zajęcia nieruchomości i jest to pierwsza czynność egzekucyjna podobnie jak w przypadku egzekucji z ruchomości.

Dla oznaczenia chwili zajęcia nieruchomości ustawodawca przewidział trzy różne momenty (art. 925 §1,2):

a) chwilę doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty długu,

(Chwilą zajęcia będzie zatem potwierdzenie odbioru pisma lub adnotacja doręczającego o przyczynach braku podpisu i odmowie przyjęcia wezwania przez dłużnika.) Komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości (art. 923 k.p.c.). Wezwanie do zapłaty długu powinno informować o treści tytułu wykonawczego oraz wskazywać zastosowany sposób egzekucji

b) chwilę dokonania wpisu w księdze wieczystej o toczącej się egzekucji lub chwilę złożenia wniosku do zbioru dokumentów,

(Zajęcie następuje w dacie złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia w sądzie prowadzącym księgę wieczystą. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece reguluje tę kwestię w następujący sposób, iż wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną.)

c) chwilę powzięcia wiadomości o wszczęciu egzekucji,

(Zajęcie jest skuteczne bez względu na to, z jakiego źródła ta wiadomość pochodzi. Dochodzi do niego wówczas, gdy osoba, w stosunku do której zajęcie nieruchomości ma wywierać skutki, powzięła wiadomość o wszczęcie egzekucji w biurze komornika albo o jego nadaniu w urzędzie pocztowym.)

Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co z mocy prawa stanowi przedmiot obciążenia hipoteką. Obciążeniu hipoteką podlega nieruchomość wraz z przynależnościami oraz częściami składowymi nieruchomości.

Wedle przepisów zawartych w kodeksie cywilnym nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków. Częściami składowymi nieruchomości jest wszystko to, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

3. Zajęcie wynagrodzenia za pracę

Komornik zawiadamia dłużnika o zakazie odbierania zajętego wynagrodzenia i rozporządzania nim oraz wzywa pracodawcę, by nie wypłacał dłużnikowi, poza częścią wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je do wierzyciela zawiadamiając komornika o pierwszej wpłacie lub przekazywał wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Przepis art. 883 § 2 k.p.c. przewiduje możliwość dobrowolnego płacenia przez dłużnika należności wynikających ze świadczeń okresowych (alimenty, renty i in.). Po spełnieniu wymogów przez dłużnika w ramach tej regulacji komornik, po wysłuchaniu wierzyciela i dłużnika zgodnie z art. 827 k.p.c. umorzy postępowanie.

Wedle art. 884 §1 zajęcie obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała.

Przepis art. 886 przywołuje sankcje, kiedy i w jakiej wysokości pracodawca za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie ciążących na nim obowiązków:

- pracodawca, który nie złożył w przepisanym terminie (tygodniowym) oświadczenia wymaganego przez komornika lub nie poinformuje komornika o zmianach, jakie zaszły w odniesieniu do wcześniej podanych informacji, będzie ukarany grzywną w wysokości 2000 zł.

4. Zajęcie rachunku bankowego

Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego odbywa się przez zajęcie wierzytelności wynikających z rachunku bankowego. Czynność ta odbywa się przez zajęcie praw dłużnika, które wynikają z umowy rachunku bankowego. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zakazuje dłużnikowi rozporządzać zajętą wierzytelnością a na bank dłużnika nakłada obowiązek by nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności i przekazał tę kwotę na pokrycie egzekwowanej należności. Skutki zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego są te same jak w przypadku egzekucji z ruchomości.

W celu dokonania egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego. Zawiadomienie dłużnika powoduje zakaz rozporządzania przez niego środkami znajdującymi się na rachunku bankowym. Zajęcie jest skuteczne do wysokości egzekwowanego roszczenia, łącznie z kosztami egzekucyjnymi i należnościami ubocznymi. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego do banku dłużnika powinno zawierać:

- określenie wysokości egzekwowanej należności;

- informację o zakazie wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności bez uprzedniej zgody komornika;

- polecenie bezzwłocznego przekazania przez bank wierzytelności zajętej;

- informację o obowiązku zawiadomienia komornika w terminie 7 dni w wypadku wystąpienia przeszkód do przekazania zajętej kwoty.

Egzekucja z rachunku bankowego obejmuje wszystkie rodzaje rachunków. Nie podlegają egzekucji niektóre z kwot znajdujących się na rachunku bankowym tj. sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele, np. stypendia, wsparcia, świadczenia na rzecz osoby uprawnionej z tytułu ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, należności wypłacane w związku ze śmiercią tytułem zapomogi i in. chyba że wierzytelność powstała w związku z realizacją tych celów.

Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, sąd może zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika (art. 890 §2).

Niniejsze materiały informacyjne zostały opracowane w oparciu o:
Komentarz Kodeks Postępowania Cywilnego (Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne), pod kierunkiem dr Z. Szczurka, Currenda, Sopot 2005.

<-- Wstecz

Obwieszczenia o licytacjach

Tutaj możesz przeczytać najświeższe obwieszczenia o licytacjach. Licytacje podzielone są na "Ruchomości" oraz "Nieruchomości". Wszystkie obwieszczenia dostępne w formacie PDF.

Więcej >>

Wnioski egzekucyjne

W tym miejscu możesz pobrać i wydrukować potrzebne dokumenty. Wystarczy wybrać dany dokument zapisać go na dysku komputera, wydrukować, a następnie wypełnić. Wszystkie dokumenty są w formacie PDF lub DOC.

Więcej >>

Obszar działania

Jeśli interesuje Cię czy jesteś w obszarze działania kancelarii możesz to sprawdzić tutaj. Strona zawiera wykaz miejscowości oraz spis wszystkich ulic które podlegają zasięgowi.

Więcej >>