Agnieszka Bąk-Batowska, Komornik sądowy

Egzekucja alimentów

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych ( art. 1081-1088 Kodeksu postępowania cywilnego) ma na celu uzyskanie:

- świadczeń alimentacyjnych ( wynikających z obowiązku dostarczania koniecznych środków utrzymania, a także wychowania, obciążające krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, jak również inne osoby, jeżeli obowiązek taki wynika z ustawy);

- rent mających charakter alimentów ( zobowiązania do określonych świadczeń pieniężnych koniecznych do utrzymania, a także wychowania, obciążające z mocy ustawy lub umowy inne osoby aniżeli krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo).

Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika. Komornik zawiadomiony zażąda przekazania mu sprawy wraz ze ściągniętymi kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jeżeli dokonane zostało zajęcie wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności, równocześnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawcę, dłużnika, względnie wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano.

§ 3

Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego, w granicach określonych w art. 125 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 4

Przewidziana w § 3 wypłata nie może być dokonywana, jeżeli wnioski złożyło kilku wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli lub jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku dyrektor zakładu karnego przekazuje wnioski do właściwego komornika.

Aby Komornik miał prawo działać należy złożyć u niego orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności (tzw. tytuł wykonawczy) wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (Art. 1081.).

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia za pracę jest najprostsza, najtańsza i najskuteczniejsza.

Wedle art. 1086 § 1 k.p.c. komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Dopiero gdy środki te okażą się bezskuteczne, policja przeprowadza na wniosek komornika dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Taki sam obowiązek przeprowadzenia dochodzenia na wniosek komornika mają również ośrodki opieki społecznej. Niezbędnym jednak elementem jest wniosek komornika. Dochodzenia w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika winny być przeprowadzane okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej, a bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania.

<-- Wstecz

Obwieszczenia o licytacjach

Tutaj możesz przeczytać najświeższe obwieszczenia o licytacjach. Licytacje podzielone są na "Ruchomości" oraz "Nieruchomości". Wszystkie obwieszczenia dostępne w formacie PDF.

Więcej >>

Wnioski egzekucyjne

W tym miejscu możesz pobrać i wydrukować potrzebne dokumenty. Wystarczy wybrać dany dokument zapisać go na dysku komputera, wydrukować, a następnie wypełnić. Wszystkie dokumenty są w formacie PDF lub DOC.

Więcej >>

Obszar działania

Jeśli interesuje Cię czy jesteś w obszarze działania kancelarii możesz to sprawdzić tutaj. Strona zawiera wykaz miejscowości oraz spis wszystkich ulic które podlegają zasięgowi.

Więcej >>