Agnieszka Bąk-Batowska, Komornik sądowy

Jak kupić nieruchomość w licytacji komorniczej?

Zakup nieruchomości, zwłaszcza oferowanej w sprzedaży licytacyjnej często wydaje się skomplikowany. Poniżej postaramy się przekonać Państwa, że nie jest to takie trudne. Mamy nadzieję, że kilka zapisanych tu zasad w znacznym stopniu ułatwi Państwu zawarcie transakcji.

Gdzie zasięgnąć bliższych informacji o nieruchomości?
W celu uzyskania informacji o nieruchomości oferowanej do sprzedaży w trybie licytacji można skontaktować się z komornikiem. W terminie 14 dni przed datą licytacji można dokonać oględzin nieruchomości.

Kto może nabyć nieruchomość w drodze licytacji?
Każdy zainteresowany, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może zakupić licytowaną nieruchomość. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji.

Jak przygotować się do licytacji?
Najpóźniej dzień przed licytacją należy wpłacić wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania. Wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia w przypadku zakupu lub niezwłocznie zwracane wpłacającemu, jeżeli ten nie zaoferuje najwyższej ceny. Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty) w celu dokonania przez sąd wpisu do protokołu licytacji.

Suma oszacowania a cena wywołania.
Suma oszacowania jest to wartość nieruchomości, określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego podczas sporządzania operatu szacunkowego. Cena wywołania jest kwotą minimalną, za jaką można nabyć nieruchomość. Przy pierwszej licytacji nieruchomości cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, natomiast przy drugiej licytacji nieruchomości cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania.

Jak przebiega licytacja?
Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień komornik zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Co dalej, jeżeli wygram przetarg?
Po zamknięciu przetargu sąd wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości.

Kiedy zapłacić za nieruchomość?
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki przybicia wygasają.

Kiedy stanę się właścicielem nieruchomości?
Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Czy do mojej nieruchomości przysługują prawa osób trzecich?
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:
1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustaw;
2) służebności drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia.

Niniejsze dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

<-- Wstecz

Obwieszczenia o licytacjach

Tutaj możesz przeczytać najświeższe obwieszczenia o licytacjach. Licytacje podzielone są na "Ruchomości" oraz "Nieruchomości". Wszystkie obwieszczenia dostępne w formacie PDF.

Więcej >>

Wnioski egzekucyjne

W tym miejscu możesz pobrać i wydrukować potrzebne dokumenty. Wystarczy wybrać dany dokument zapisać go na dysku komputera, wydrukować, a następnie wypełnić. Wszystkie dokumenty są w formacie PDF lub DOC.

Więcej >>

Obszar działania

Jeśli interesuje Cię czy jesteś w obszarze działania kancelarii możesz to sprawdzić tutaj. Strona zawiera wykaz miejscowości oraz spis wszystkich ulic które podlegają zasięgowi.

Więcej >>