Agnieszka Bąk-Batowska, Komornik sądowy

Kwota wolna od zajęcia z renty lub emerytury

Zgodnie z treścią art. 833. § 4 kodeksu postępowania cywilnego świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji zgodnie z przepisami dotyczącymi egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez:

a) przesłanie przez organ egzekucyjny do organu rentowego właściwego do wypłaty zobowiązanemu świadczenia zawiadomienia o zajęciu części świadczenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, i wezwanie tego organu, aby dokonywał stosownych.

Świadczenia emerytalne i rentowe podlegają egzekucji w granicach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z tą ustawą, potrącenia z tych świadczeń (z emerytury i renty) nie mogą przekroczyć (w przypadku egzekucji świadczeń innych niż świadczenia alimentacyjne, prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego) 25% wypłacanego świadczenia. Potrąceń dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej j 50% kwoty najniższej emerytury lub renty –

zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności za czynsz, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.

Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia o zajęciu organ egzekucyjny wzywa organ rentowy, żeby:
– w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia podał wysokość przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadamiał o każdej zmianie ich wysokości;
– składał, w przypadku powstania przeszkód do wypłacenia świadczeń, oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a zwłaszcza podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o te świadczenia oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tych świadczeń egzekucja przez innych wierzycieli.
Organ egzekucyjny poucza organ rentowy o skutkach niestosowania się do ww. wezwań (sankcja w postaci ściągnięcia egzekwowanej należności bezpośrednio od organu rentowego, pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej i porządkowej).

Regulacje prawne dotyczące kwestii kwot wolnych od zajęcia z renty lub emerytury:

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu między innymi sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
a) świadczenia alimentacyjne – do wysokości 60 proc. świadczenia;
b) należności egzekwowane w związku z:
- odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej;
- odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
- odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 50 proc. świadczenia;
c) inne egzekwowane należności – do wysokości 25 proc. świadczenia.
Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom oraz wysokość potrąceń, a także wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przy potrąceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, w części odpowiadającej 50 proc. najniższej emerytury lub renty.

Kwoty wolne od potrąceń ustal się wraz ze wszystkimi wzrostami i zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą z wyłączeniem:
a) zasiłku rodzinnego;
b) dodatku dla sierot zupełnych;
c) dodatku (zasiłku) pielęgnacyjnego.

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wedle art. 141 Ustawy o emeryturach i rentach:

Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:

1) 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:

a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;

c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

2) 60% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;

3) 20% najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.

4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego - wyższego świadczenia.

<-- Wstecz

Obwieszczenia o licytacjach

Tutaj możesz przeczytać najświeższe obwieszczenia o licytacjach. Licytacje podzielone są na "Ruchomości" oraz "Nieruchomości". Wszystkie obwieszczenia dostępne w formacie PDF.

Więcej >>

Wnioski egzekucyjne

W tym miejscu możesz pobrać i wydrukować potrzebne dokumenty. Wystarczy wybrać dany dokument zapisać go na dysku komputera, wydrukować, a następnie wypełnić. Wszystkie dokumenty są w formacie PDF lub DOC.

Więcej >>

Obszar działania

Jeśli interesuje Cię czy jesteś w obszarze działania kancelarii możesz to sprawdzić tutaj. Strona zawiera wykaz miejscowości oraz spis wszystkich ulic które podlegają zasięgowi.

Więcej >>