Agnieszka Bąk-Batowska, Komornik sądowy

Prawa i obowiązki wierzyciela

PRAWA WIERZYCIELA DO

1. Wyboru Komornika - Zgodnie z art. 8 ust 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polski, z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

2. Uzyskania informacji o przebiegu prowadzonych przeciwko jego dłużnikowi postępowań egzekucyjnych, które umożliwiają mu podjęcie obrony jego praw (art. 760 ¹ kpc – jest to przepis szczególny w stosunku do art. 20 ustawy o komornikach, zgodnie z którym komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności).

3. Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, niezależnie od wyniku tego postępowania (art. 770).

4. Zlecenia poszukiwania majątku - Podmiotem zobowiązanym do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja jest wierzyciel. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 797 ¹ kpc zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. W tym celu wierzyciel składa wniosek o treści np. "zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797 ¹ kpc."

5. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika (art. 799 § 1).

6. Komornik powinien na żądanie wierzyciela przyjąć od niego pieniądze lub inne rzeczy przypadające dłużnikowi w związku z egzekucją (art. 806 kpc).

7. Wierzyciel może żądać, aby zajęcia dokonano w jego obecności. Takie oświadczenie woli wiąże komornika. W takim wypadku komornik ma obowiązek zawiadomić go o terminie tej czynności. Niestawiennictwo wierzyciela nie jest przeszkodą podczas dokonania zajęcia.

8. Wierzyciel może zażądać, aby komornik odebrał dłużnikowi dokumenty stanowiące dowód wierzytelności i złożyć je do depozytu sądowego (art. 888 § 1).

OBOWIĄZKI WIERZYCIELA

Wierzyciel powinien wskazać mienie dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja. Brak owej czynności może spowodować umorzenie postępowania egzekucyjnego. Ukaranie grzywną wierzyciela będzie celowe, gdy udzielając wyjaśnień świadomie wprowadził komornika powinien błąd (art. 761 i art. 762 kpc).

Wierzyciel powinien informować komornika o przyjętej zapłacie i ograniczyć dochodzone roszczenie lub żądać umorzenia postępowania w razie całkowitej zapłaty.

<-- Wstecz

Obwieszczenia o licytacjach

Tutaj możesz przeczytać najświeższe obwieszczenia o licytacjach. Licytacje podzielone są na "Ruchomości" oraz "Nieruchomości". Wszystkie obwieszczenia dostępne w formacie PDF.

Więcej >>

Wnioski egzekucyjne

W tym miejscu możesz pobrać i wydrukować potrzebne dokumenty. Wystarczy wybrać dany dokument zapisać go na dysku komputera, wydrukować, a następnie wypełnić. Wszystkie dokumenty są w formacie PDF lub DOC.

Więcej >>

Obszar działania

Jeśli interesuje Cię czy jesteś w obszarze działania kancelarii możesz to sprawdzić tutaj. Strona zawiera wykaz miejscowości oraz spis wszystkich ulic które podlegają zasięgowi.

Więcej >>