Agnieszka Bąk-Batowska, Komornik sądowy

Kiedy postępowanie egzekucyjne może być umorzone?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić:

1. Z mocy samego prawa - może nastąpić w przypadku braku dokonania przez wierzyciela w ciągu jednego roku czynności, która jest potrzebna do dalszego toku postępowania lub też nie zażądał on podjęcia zawieszonego postępowania (Art. 823 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

2. Z urzędu

- jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

- jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie mają zdolności sądowej w wyniku stwierdzenia przez organ egzekucyjny albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

- jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

- § 2 art. 824. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. Natomiast po usunięciu braku stronie, jej ustawowemu przedstawicielowi i kuratorowi przysługują środki zaskarżenia art. 818 § 2;

- inne szczególne wypadki w jakich następuje umorzenie postępowania z urzędu:

a) jeżeli w przepisanym terminie wierzyciel nie zgłosił wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji z ruchomości (875 § 4 k.p.c.);

b) podczas, gdy po drugiej licytacji nie doszło do przejęcia ruchomości (877 k.p.c.);

c) jeżeli upłynie termin wyznaczony wierzycielowi do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu w księdze wieczystej, a sąd oddali wniosek komornika (art. 897 k.p.c);

d) jeżeli należność wierzyciela zostanie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu (art. 981 k.pc.);

e) gdy przy podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży tylko niektórych nieruchomości okaże się, iż należność wierzyciela i koszty egzekucji znajdują w sumie pełne pokrycie (art. 979 k.p.c);

f) jeżeli po drugiej licytacji nie doszło do przejęcia nieruchomości przez żadnego z wierzycieli (art. 985 k.p.c);

g) gdy zostanie wydana decyzja o rozwiązaniu umowy wieczystego użytkowania (art.1008 k.p.c);

h) po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności w wypadku określonym w art. 1070 k.p.c.;

i) jeżeli w trybie nadzoru sąd egzekucyjny stwierdzi, ze egzekucja prowadzona jest z obrazą przepisów prawa;

j) gdy komornik prowadzi egzekucję nie na podstawie oryginału tytułu wykonawczego, a na podstawie odpisu.

(Art. 824 §1,2 i 3 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego).

3. Na wniosek – gdy zażąda tego wierzyciel jednak w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji:

- gdy prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności (np. prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania);

- jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji;

- jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

- jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;

- jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

(Art. 825 §1,2,3,4 i 5 - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

Umorzenie postępowania egzekucyjnego kończy postępowanie i uchyla w zasadzie wszystkie poprzednio dokonane czynności. Organ egzekucyjny uprzednio obligatoryjnie wysłuchuje wierzyciela i dłużnika, by sprawdzić czy zachodzą okoliczności uzasadniające umorzenie postępowania.

Wierzyciel ma prawo wszcząć nową egzekucję, w której toku czynności egzekucyjne podejmowane będą na nowo z wyjątkiem czasowego ograniczenia wszczęcia egzekucji z nieruchomości, co do której egzekucja została umorzona.

<-- Wstecz

Obwieszczenia o licytacjach

Tutaj możesz przeczytać najświeższe obwieszczenia o licytacjach. Licytacje podzielone są na "Ruchomości" oraz "Nieruchomości". Wszystkie obwieszczenia dostępne w formacie PDF.

Więcej >>

Wnioski egzekucyjne

W tym miejscu możesz pobrać i wydrukować potrzebne dokumenty. Wystarczy wybrać dany dokument zapisać go na dysku komputera, wydrukować, a następnie wypełnić. Wszystkie dokumenty są w formacie PDF lub DOC.

Więcej >>

Obszar działania

Jeśli interesuje Cię czy jesteś w obszarze działania kancelarii możesz to sprawdzić tutaj. Strona zawiera wykaz miejscowości oraz spis wszystkich ulic które podlegają zasięgowi.

Więcej >>